Virus restrictions postpone 100th birthday celebrations